Chiều dài thùng: 4,45 m

Chiều dài thùng: 5,2 m

Chiều dài thùng: 6,2 m

Chiều dài thùng: 3,7 m

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892