Chiều dài thùng: 5,3 m

Chiều dài thùng: 6,1 m

Chiều dài thùng: 6,1 m

Chiều dài thùng: 6,9 m

Kinh Doanh Xe: 0933 806 035
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0938 809 209
Cung Cấp Phụ Tùng: 0938 805 037