Chiều dài thùng: 5,3 m

Chiều dài thùng: 6,1 m

Chiều dài thùng: 6,1 m

Chiều dài thùng: 6,9 m

Kinh Doanh Xe: 0933 805 902
Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 0933 800 222
Cung Cấp Phụ Tùng: 0903 892 892